Society for Cognitive Science and Philosophy

Akce

Diskusní setkání 27.6. - "Jan Loevenstein"

Diskusní setkání 27.6. - "Jan Loevenstein"

Poslední diskusní setkání SCSP v tomto akademickém roce se odehraje 27. 6. klasicky od 18:00 v místnosti SB212. Vystoupí Ing. Tomáš Vaverka se svým příspěvkem k brněnské ekonomické škole, která je tématem jeho disertační práce.

Anotace autora:

Příspěvek pojednává o metodologickém přínosu Jana Loevensteina k brněnské ekonomické škole. Metodologie brněnské školy bude představena ve vědecké diskusi mezi K.Englišem a J.Loevensteinem, který je tak pojímán jako spolu-konstituent. V příspěvku bude kladen důraz na jednotlivé otázky, kterým Loevenstein věnoval více pozornosti než Engliš, a které propracoval takovým způsobem, že odpovídají pozdějším závěrům autorů rakouské tradice. Tím, že jedním z charakteristických rysů těchto ekonomických učení je kritika kausálního výkladu hospodářské činnosti, bude v příspěvku vyzdvižen možný přínos brněnské školy, především pak Loevensteina, k misesovské větvi rakouské ekonomické školy.

Klíčová slova: Karel Engliš, Jan Loevenstein, Ludwig von Mises, metodologie, brněnská škola

>>

Diskusní Setkání 13.6 - "Meditace: teorie a praxe"

Diskusní Setkání 13.6 - "Meditace: teorie a praxe"

Naše poslední setkání v tomto semestru se uskuteční 13.6.2012 od 18:00 v místnosti SB 225 a bude mít trochu neobvyklou formu. S Janem Burianem se totiž budeme věnovat meditaci jako metodě zkoumání mysli a bude příležitost si to vyzkoušet i prakticky.

V první, teoretické části se posluchači seznámí s :

  • definicí meditace jako metody zkoumání prožívané zkušenosti
  • současným neurovědeckým výzkumem meditace
  • využitím meditace v psychoterapii

V druhé, praktické části si zkusíme jednoduchou meditační techniku.

V poslední, diskusní části se můžeme hádat :-) například nad návrhem Francisca Varely, že dokud se vědci zkoumající mysl, nebudou učit meditovat (podle výše uvedené definice), nikdy nedokáží prožívanou zkušenost zakotvit do vědeckého výkladu světa.

Těšíme se na vás!

>>

Diskusní setkání 30. 5. - "Otevřenost fenoménu a fenomén otevřenosti"

Diskusní setkání 30. 5. - "Otevřenost fenoménu a fenomén otevřenosti"

Na příštím diskusním setkání vystoupí Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D. (KSA FIS) se svým příspěvkem k etice a ekonomii.

Anotace autora:
"Ve svém vystoupení bych chtěl na příkladu paradoxnosti podnikatelské etiky ukázat obecnější problém otevřenosti a celkové neuchopitelnosti fenoménu jako takového. Etika nás totiž upomíná na to, že náš způsob života a náš svět není jediný možný. Ve fenoménech jako takových je přítomna stálá diference a neukončenost. Uchopit něco v plné přítomnosti není možné. K této otevřenosti světa ale podle mého názoru přistupujeme rozbitím nějakého předchůdného světa a nemůžeme v ní žít trvale, tedy nemůže být naším světem, ale pouze jeho rozbitím či narušením. Rozbití je krizí, ve které se objevuje jiný svět. Nemůžeme žít bez světa, ale musíme být stále připraveni na jeho změnu či jiný výklad, který ukáže svět jinak a nově, tzn., ukáže nový svět. Fenomén mizení je něčím, co můžeme zahlédnout jako narušení nějaké známosti a ne jako pozitivní jev.
Na pokusu o rozhovor mezi J. Derridou a H. G. Gadamerem poukáži také na rizika, se kterými je uvědomění si otevřenosti fenoménů spojeno. Je jím především snaha vystoupit mimo svět, která je charakteristická pro metafyziku. Znamená rezignaci na otevřenost vůči světu a jeho smyslu. V tom je relativismus a dogmatismus zajedno. Uzavřenost systému znemožňuje novému zjevit se.
Jako vodítko k etickému přístupu použiji myšlenky E. Levinase. Ekonomický přístup bude reprezentovat homo oeconomicus. Otevřenost světa budu ilustrovat na myšlenkách F. Nietzscheho, S. Freuda, M. Heideggera a J. Derridy. Svůj závěr opřu o pozdní dílo J. Derridy (Dar smrti) a J. Patočky (Kacířské eseje o filosofii dějin)."

Diskuse je tradičně otevřená všem, budeme se těšit na zajímavou rozpravu. Místnost bude upřesněna, čas je standardní - středa od 18:00, 30. 5. v budově VŠE na Žižkově.

 

UPDATE 24. 5.: Sejdeme se v místnosti SB127. Text k vystoupení je k dispozici zde.

>>

První narozeniny SCSP

První narozeniny SCSP

SCSP slaví první narozeniny!

Toto významné jubileum spojené i s úspěšnou registrací Společnosti mezi oficiální studentské aktivity na VŠE bychom rádi oslavili tuto středu (25. 4.) v klubu K4 v Celetné od 19:00 hodin.

Zveme všechny příznivce, přátele a účastníky diskusních setkání SCSP (což, jak doufáme, nejsou disjunktní množiny), aby s námi přišli posedět a rozjímat o světlé budoucnosti i jiných aktuálních tématech.

>>

SCSP Talk - Václav Řepa: "Co je to kognitivní informatika"

SCSP Talk - Václav Řepa: "Co je to kognitivní informatika"


Profesor Václav Řepa, zakladatel a vedoucí postava magisterského programu Kognitivní informatika na VŠE nám představí teoretická východiska oboru, jeho centrální ideu a jeho vymezení vůči ostatním kognitivním a informatickým disciplínám.
Speciální pozornost bude věnována komparaci autorova pojetí s celosvětově užívaným pojmem "Cognitive Informatics". Posluchač se také dozví, jak je idea kognitivní informatiky realizována na stejnojmenném studijním oboru na Vysoké škole Ekonomické v Praze.
Nedílnou součástí pak bude diskuse a dotazy posluchačstva.

Přednáška je otevřená účastníkům z nejširších okruhů - kognitivním vědcům, informatikům, filosofům, psychologům a dalším.

Pokud se chcete dozvědět vše, co jste chtěli vědět o kognitivní informatice, ale báli jste se zeptat, přijďte!

Registrace: účastníky prosíme ať svou účast nahlásí (jednodušše zakliknou) buď na naší FB události, nebo na Doodle eventu.

Kdy: 3.5.2012 od 18:00
Kde: Likešova aula, VŠE na Žižkově (Churchillovo náměstí)
Info:  htp://scsp.webnode.cz/program
Facebook: https://www.facebook.com/groups/176354589080855/#!/events/361602367223618/
Doodle: https://www.doodle.com/taikyhymnnzgfiz8

>>

Diskusní setkání 18. 4. - "Teorie hodnoty a její význam pro ekonomii jako vědu"

Diskusní setkání 18. 4. - "Teorie hodnoty a její význam pro ekonomii jako vědu"

Dubnové setkání SCSP, které bude zaměřeno na aktuální filosofické a metodologické otázky v rámci ekonomie, se odehraje 18. 4. od 18:00 v SB 212. Vystoupí Jan Färber s tématem Teorie hodnoty a její význam pro ekonomii jako vědu.

Ve své diplomové práci se autor zabývá otázkami jako: "Je teorie hodnoty tématem pro současnou ekonomii? Má jí co nabídnout a je k tomu odpovídajícím
způsobem využívána?" Odpovědi na ně se pokusí nastínit ve svém vystoupení. Pohledem na historický vývoj teorií hodnoty zjistíme, že koncept hodnoty je pro naplnění cíle ekonomie (vysvětlovat lidské jednání, ať už na úrovni jednotlivců nebo společnosti jako celku) nezbytný a může tedy hrát v jejích nejrůznějších oblastech důležitou roli. Vzhledem k tomu, že je koncept hodnoty v rámci mainstreamové mikroekonomické analýzy odstraněn, dochází ke snížení vypovídací schopnosti ekonomie a dokonce i k (ať už implicitnímu nebo explicitnímu) přeorientování celé disciplíny k jiným cílům, než je popis jednání jako účelové činnosti, především k nahrazení jednání konceptem chování.

Text k vystoupení bude k dispozici v průběhu příštího týdne. Účast na diskusi je otevřená všem.

 

UPDATE (13. 4.): Text k vystoupení si můžete stáhnout zde - Färber - Teorie hodnoty.pdf (592,6 kB). Průvodní komentář autora: "Text, který se Vám dostává do rukou, berte prosím jako ilustrativní k tématu diskuze. Je v něm věnováno poměrně mnoho prostoru (v prostřední části) popisu samotných teorií hodnoty, zatímco důsledky pro ekonomii jsou pouze naznačeny v úvodní a závěrečné části. Diskuze by se měla zaměřit především na myšlenky obsažené právě v těchto částech a pokusit se je rozvést. Prostřední část zůstala v této rozsáhlé podobě, neboť postupně rozvíjí myšlenky podporující závěry naznačené v úvodní části a rozvedené v závěrečné části."

>>

DISKUSNÍ SETKÁNÍ 28.3 - "Sense of Agency a Embodiment"

DISKUSNÍ SETKÁNÍ 28.3 - "Sense of Agency a Embodiment"

Březnové diuskusní setkání SCSP se bude konat 28.3. Tentokrát vystoupí Ondřej Havlíček a představí téma své zahajované disertace - Sense of Agency a Embodiment.

Začátek jako vždy v 18:00, místo konání bude upřesněno.

Co se skrývá pod těmito obtížně přeložitelnými termíny? Jde o velmi aktuální témata kognitivní vědy a (spíše fenomenologické) filosofie. Pod Sense of Agency si můžeme představit prožitek, že jsme agenti konající na základě své svobodné vůle. Ačkoli ontologická svobodná vůle je pravděpodobně iluzí, jaktože cítíme, že jí vládneme? Budou představeny současné teorie a nejnovější vědecké experimenty zkoumající tento fenomén. Především pak hypotéza (i její omezení), která je v zkoumána v rámci dizertační práce autora, že jádrem tohoto fenoménu je embodiment (“vtělenost”) naší mysli, konkrétně hypotéza integrace našich akcí a percepcí.

Text naleznete v průběhu příštího týdnu v naší knihovně.

Tým SCSP

>>

Filosofie času

Filosofie času

Ve středu 22.2. nám Petr Švarný představí svůj příspěvek k filosofii času. Začátek je tradičně v 18:00, místnost ještě upřesníme.

Přednáška bude úvodem do problematiky filosofie času a to zejména ve vztahu k ontologické podstatě času. Vychází z diplomové práce přednášejícího, která na základě filosofických úvah a fyzikálních závěrů o čase stavěla formální logický aparát pro práci s časem.  Pro účely semináře byla však upravena a je kladen důraz na postulování hlavních potíží filosofie času spolu se zmínkou některých historických i současných řešení a příslušnou literaturou pro zájemce o hlubší proniknutí do problematiky.

Handout je k nalezení jako vždy v naší knihovně (koglib.becev.cz).
Přihlašovací jméno a heslo na požádání zašleme..

>>

Diskusní setkání 4. 1. - "The Nature of Experiments in Mathematics"

Diskusní setkání 4. 1. - "The Nature of Experiments in Mathematics"

Příští diskusní setkání proběhne opět v SB212, tentokrát pod taktovkou Pavla Jandy, který nás seznámí s experimentální matematikou:

"The debate about experimental mathematics started in 1976 when the four color theorem was proven with the help of a computer. Since then computers and computer-assisted “proof” (CAP) have played an important role in a mathematical research e.g. normality of π, Robbins conjecture, Kepler conjecture etc. However, whether we can really talk about experiments in mathematics and what is their nature is not yet settled. On the one side there is a view that experiments in mathematics are of exploratory nature similar to those conducted in natural sciences. On the other side some authors argue that CAPs do not introduce experiments comparable to those conducted in natural sciences or that exploratory experiment in mathematics are in fact no experiments at all.

Firstly, I will argue that there are two kinds of experiments in mathematics: exploratory and theory-driven. Yet, it is unsatisfactory to state that experiments in mathematics are exploratory or theory-driven. It has to be explained how general features of exploratory and theory-driven experiments in natural sciences suit mathematics. I will show that although not all general features are applicable to experiments in mathematics (certain adjustments have to be made), it is still possible to classify these experiments as exploratory or theory-driven."

Širší abstrakt příspěvku bude k dispozici v průběhu tohoto týdne v naší knihovně (koglib.becev.cz). Přihlašovací jméno a heslo na požádání zašleme.

>>

Diskusní setkání 14. 12. - Skotské osvícenství, vědecká metoda a ekonomie

Diskusní setkání 14. 12. - Skotské osvícenství, vědecká metoda a ekonomie

Ve středu 14. 12. se sejdeme nad částí disertační práce Ondřeje Čapka.* Přednáška bude zaměřena na zrození historiografické metody a společenských věd v Británii a Skotsku 18. století. Bude vysvětleno, jak je nová metoda užívána soudobou (proto)sociologií, politologií (s přesahem k právní teorii) a ekonomií. Důležitost metody bude doložena na vazbě mezi skotskými autory a velkými syntetizujícími sociologickými a ekonomickými díly 19. století. Dále se zaměříme na dobové chápání pojmu experiment, pozice společenské vědy vůči ostatním vědám (zejména vztah matematiky a historie) a zodpovězení otázky "co je to experimentální datum?" V druhé části budou srovnány dva odlišné ekonomické systémy: Turgotův postavený na směně a Smithův postavený na dělbě práce.

-------------
* Ing. Ondřej Čapek absolvoval roku 2010 VŠE Praha, podnikohospodářskou fakultu, vedlejší specializace filosofie. V současnosti píše disertační práci z oboru politické filosofie zabývající se Skotským osvícenstvím, pracuje mimo akademickou sféru v IT telco a hraje na bicí ve skupině Halwa. Z četných zahraničních zkušeností stojí za zmínku práce sádrokartonáře v Chicagu a účast na show metalové skupiny Macabre tamtéž.

>>
1 | 2 >>

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Rookuzz  © 2011 Všechna práva vyhrazena.